Zákaznická podpora:info@tesashop.cz

Záruční podmínky

Záruční podmínky, základní ustanovení a podmínky pro reklamaci u společnosti Radoslav Stiegel - TESA, Pivovarská 6, 010 01 Žilina, SK

Povinnosti zákazníka před nákupem zboží je přečíst si reklamační řád a musí být seznámen z reklamačními podmínkami. Reklamované zboží zákazník doručí na své náklady na adresu provozu, která je na webu dostupná iv položce KONTAKT. Reklamované zboží, zákazník pošle na své náklady na adresu provozu. Pokud bude odeslán zboží na dobírku naší společnosti, budou zpětně zákazníkovi naúčtovány náklady za přepravu či dobírku.
Dnem přijetí reklamovaného zboží se rozumí den, kdy byla reklamace převzata společností Radoslav Stiegel - TESA Shop. Dnem vyřízení reklamace se rozumí den, kdy byl reklamované zboží prodáno k odeslání nebo prodán zákazníkovi nebo byl na reklamované zboží vystaven dobropis.
 
Nárok na uplatnění záruky
kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno u naší společnosti a vykazuje prokazatelné vady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup reklamovaného zboží příslušným dokladem (faktura, dodací list, daňový doklad). Uznání nebo zamítnutí reklamace si vyhrazuje výhradně společnost Radoslav Stiegel - TESA Shop.
Zboží zařazen do reklamace musí splňovat následující požadavky pro reklamované zboží. Musí být sepsán reklamační list s podrobným popisem závady. Nárok na uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem a zaniká v těchto případech:
 
- vypršela u reklamovaného zboží záruční doba.
- porušením ochranných nebo záručních nálepek, pokud jsou na zboží.
- při používání k jinému účelu, než bylo zboží určen.
- poškození způsobené neodborným zásahem, instalací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
- při používání výrobku v rozporu s návodem k použití.
- při poškození způsobené vyšší mocí (např. Živelnou událostí apod.).
- při poškození zdrojů (např. Výkyvem napětí el. Sítě apod.)
- při mechanickém poškození.
- při zjištění přítomnosti kapaliny ve zboží.
- při nevhodném umístění nebo skladování zboží.
Způsob vyřízení reklamace
 
V případě uznání reklamace je zákazníkovi zboží vyměněno za nový kus, nebo opraven v záruční době. Pokud není zboží dlouhodobě skladem, je vystaven na reklamované zboží dobropis.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE PŘI KOUPI ZBOŽÍ OD 01.1.2018
 
Každý spotřebitel má právo na výrobky a služby v běžné kvalitě, na uplatnění reklamace, náhradu škody, vzdělávání, informace, ochranu svého zdraví, bezpečnosti a ekonomických zájmů, k podávání podnětů a stížností orgánům dozoru a kontroly a na zvýšenou ochranu svých ekonomických zájmů v procesu zavedení měny euro v České republice.
 
 
POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍ
 
Povinnosti prodávajících v reklamačním řízení upravuje občanský zákoník (dále jen OZ - zákon č. 40/1964 Sb., Ve znění pozdějších předpisů) a zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění zákona č. 397/2008 CFU
 
 
Na zboží prodáno ode dne 01. 04. 2004 platí zákonná záruční doba 24 měsíců.
Za kvalitu prodávaného zboží vůči spotřebiteli právně odpovídá prodávající. Tato odpovědnost je objektivní, t. j. prodávající se jí nemůže nijak zbavit. Odpovídá i za chyby, o kterých nevěděl. Není rozhodující, zda jde o chyby zjevné nebo skryté, které se projeví až při používání věci.
Pokud má věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího na ně upozornit.
Pokud třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, např. pokud se užívání řídí návodem, prodávající je povinen poskytnout kupujícímu návod k používání v slovenském jazyce. Pokud tuto povinnost nesplní, je povinen nahradit kupujícímu škodu, která z toho vznikla.
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jakož io provádění záručních oprav. Reklamační poriadokmusí být zpřístupněn na viditelném místě dostupném spotřebiteli.
Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky nebo poskytované služby, nebo u určené osoby, která je povinna reklamaci vyřídit.
Určená osoba je osoba oprávněná výrobcem k provádění záručních oprav (§ 2 písm. N) zák. č. 397/2008 CFU). Tato je obvykle uvedena v záručním listu od výrobce.
Odborným posouzením je vyjádření soudního znalce nebo stanovisko vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou, nebo stanovisko osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav.
V provozovně a u určené osoby musí být během provozní doby přítomen zaměstnanec pověřený vyřizovat reklamace. Při skupinových zájezdech musí prodávající zajistit v místě zájezdu nepřetržitou přítomnost pověřené osoby oprávněné vyřizovat reklamace po celou dobu zájezdu.
 
Práva kupujících
 
Současné platné právní předpisy garantují spotřebiteli právo na koupi bezchybného zboží. Jednoznačně dávají spotřebiteli právo na to, aby bylo zboží bezchybný po celou záruční doby a to na základě objektivní odpovědnosti prodávajícího za vady, které se v této době vyskytnou.
 
Občanský zákoník stanoví záruční doby, které prodávající za žádných okolností nemůže zkrátit:
 
- 24 měsíců u prodaného zboží
- 24 měsíců při zhotovení věci na zakázku
-  3 měsíce při opravě a úpravě věci
- 18 měsíců při stavebních opravách a úpravách
-  3 roky při zhotovení stavby
- 12 měsíců při prodeji použitých věcí
-  Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty.
- U věcí, které se rychle kazí, je třeba reklamaci uplatnit nejpozději následující den po koupi, jinak právo zanikne.
 
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na chybu, kvůli které byla sjednána nižší cena.
Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
Pokud jde o chyby, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí stanovené záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.
Práva kupujícího z odpovědnosti za vady prodané věci závisí na druhu a povahy chyby věci.
 
Občanský zákoník v této souvislosti rozlišuje:
 
§ 622 OZ
 
Při odstranitelné chybě má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Spotřebitel může požadovat namísto odstranění chyby (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou. Totéž se týká i součásti věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby. Prodávající může vždy namísto odstranění chyby (opravy) vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 
§ 623 OZ
 
Při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má spotřebitel právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) .Podle výkladu OZ záleží jen na kupujícím, zda si uplatní právo na výměnu nebo vrácení peněz. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit,
V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo rozhodnout, zda uplatní právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.
Chyby, které se sice odstranit nedají, ale nebrání řádnému užívání věci (např. Funkční, ale poškrábaná chladnička) - v takových případech má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny. Výše slevy je věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
 
§ 597 OZ
 
Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit.
Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti vymíněné kupujícím nebo že nemá žádné vady a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle § 622 a § 623 OZ (oprava, výměna, sleva, vrácení peněz).
Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace v závislosti na charakteru vady ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby , nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.
Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
Vybavením reklamace je ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
Odůvodněným zamítnutím reklamace uplatněné během prvních 12 měsíců od koupě je zamítnutí reklamace na základě odborného posouzení, tj bez odborného posudku nemůže prodávající reklamaci zamítnout.
 
Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán spotřebitelům na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady.
 
Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 
Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Vyjadrenie znalce nebo stanovisko vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou, nebo stanovisko osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav (autorizovaný servis). Tato osoba je obvykle uvedena v záručním listě, případně v reklamačním řádu.
- Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení (soudní znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Pokud bude odborný posudek ve prospěch spotřebitele, může reklamaci uplatnit znovu; znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Náklady odborného posouzení jakož i všechny ostatní související účelně vynaložené náklady nese prodávající. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související náklady.
Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení.
Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, např. elektronickou poštou, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
Písemný doklad o vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Při koupi věcí, které jsou určeny k tomu, aby se používaly po delší dobu (různá technická zařízení a přístroje, nábytek, kožichy, bytové zařízení a doplňky, exkluzivní společenské oblečení, značkové sportovní potřeby ...), doporučujeme žádat záruční list a pečlivě ho uschovat.
Spotřebitel nemá dále používat věc, na které zjistil vadu.
Spotřebitel je povinen převzít si zboží po reklamaci v dohodnuté lhůtě, nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být provedena.
Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.
 
 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem je možné řešit formou alternativního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu Zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. V takovém případě Kupující, který je spotřebitelem může kontaktovat subjekt alternativního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi nebo jiná oprávněná právnická osoba. Kompletní seznam subjektů alternativního řešení sporů vede Ministerstvo hospodářství Slovenskejrepubliky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ).
 
 
SOI je v souvislosti s reklamacemi oprávněna prověřovat:
 
povinnost prodávajícího řádně informovat o podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a jaká práva má spotřebitel v závislosti na charakteru vady a zda je reklamační řád na viditelném místě dostupném spotřebiteli, přijetí reklamace, přítomnost zaměstnance pověřeného vyřizovat reklamace; při skupinových zájezdech nepřetržitou přítomnost pověřeného pracovníka oprávněného vyřizovat reklamace v místě zájezdu, přičemž místem zájezdu je každé místo, kde se účastníci zájezdu nacházejí po celou dobu trvání zájezdu, tj nejen místo pobytu,vydání potvrzení o uplatnění reklamace, dodržování lhůty pro určení způsobu vyřízení reklamace, dodržování max. 30denní lhůty na vyřízení reklamace, pokud reklamaci uplatněnou prvních 12 měsíců po koupi nelze vybavit ihned ani později, prodávající je povinen prokázat její zaslání na odborné posouzení, a pokud již obdržel odborný posudek, tak i tento předložit k nahlédnutí Úřadu,pokud reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě prodávající odmítl, zda uvádí na dokladu o reklamaci, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení, zda znovu uplatněna reklamace byla uznána a jak byla vybavena, zda byly spotřebiteli uhrazeny všechny náklady do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace, vedení evidence o reklamacích. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace.
SOI není oprávněna vstupovat do reklamačního řízení, posuzovat reklamované zboží, ani rozhodovat o opodstatněnosti reklamace. Spotřebitel může požádat občanské sdružení na ochranu spotřebitele o zprostředkování řešení sporu mezi ním a prodávajícím. Pokud ani pak není úspěšný, může se svých práv domáhat soudní cestou.
 
SOI poskytuje telefonické, písemné i osobní poradenství pro spotřebitele na všech svých pracovištích.
 
 
V Žilině 01.10.2023