Zákaznická podpora:info@tesashop.cz

Obchodní podmínky

Čl. 1

Základní ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro internetový obchod https://www.tesashop.cz a upravují obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Radoslav Stiegel-TESA Shop (dále jen "prodávající") a jeho obchodními partnery. (Dále jen "kupující"). Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na VOP je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se ninmi seznámit.
 
(1) Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.tesashop.cz se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Z.z .o ochraně spotřebitele při podomovním prodeji a zásilkovém prodeji i zákona č. 40/1964 CFU Občanský zákoník a těmito VOP upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.
 
(2) Prodávajícím je Radoslav Stieg-TESA Shop, se sídlem Kotrčiná Lúčka 242, 013 02 Kotrčiná Lúčka, SK, provozovnou: TESA Shop Žilina, Pivovarská 6, 01001 Žilina, SK, IČ:37430289, IČ DPH: SK1020528993, Živnostenský rejstřík č. 511-23767, živnostenský list vydaný OU v Žilině, obor živnostenského podnikání (dále jen "dodavatel"), zabývající se prodejem zboží spotřebitelům i další prodejci. Kontrolní orgán: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, SK
 
(3) Dodavatel zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese https://www.tesashop.cz. Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v elektronickém obchodě. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu, všem podmínkám a že s nimi souhlasí.
 
(4) Nákup zboží prostřednictvím tohto  elektronického obchodu mohou provádět fyzické osoby, právnické osoby bez ohledu na právní formu.

Čl.2

Informace o zboží a ceně

(1) Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu mohou být ze stránek výrobce, z veřejně přístupných zdrojojov, proto Prodávající neodpovídá za úplnost těchto informací. Vyobrazení výrobků může být ilustrativní.
 
(2) Cena zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a recyklační poplatky. Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení, které je poskytováno jako doplňková služba (cenu specifikuje ceník dopravy zveřejněn na stránce www.tesashop.cz)
 
(3) Dodavatel si vyhrazuje právo upravit cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků, pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti bude informovat zákazníka před odesláním jeho objednávky.
 
(5) Při nákupu v internetovém obchodě není možné uplatnění jakýchkoli klubových, členských nebo zaměstnaneckých slev.

Čl.3

Objednání zboží

(1) Objednávka uskutečněna přes elektronický obchod je návrhem kupní smlouvy. Definitivní kupní smlouva vzniká při převzetí zboží zákazníkem. Objednávka je pokládána za závaznou s povinosti platby pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Cena zboží určená v okamžiku odeslání objednávky není konečná, může být správcem obchodu upravována. Cenový pohyb směrem nahoru, však musí být odsouhlasen odběratelem. Cena nebude navyšována o jakékoliv další poplatky.
 
(2) Po zaslání objednávky bude zákazníkovi zaslán informační email s předmětem "objednávka", který potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Tímto zatím nevzniká kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem a ani se nepotvrzuje objednávka.

Čl. 4

Potvrzení objednávky

1) Dodavatel objednávku zákazníkovi potvrdí zasláním emailové zprávy s předmětem "potvrzení objednávky". Při potvrzení je stanovena celková cena objednaného zboží a služeb, termín dodání, který může být se souhlasem zákazníka delší než standardní lhůta uvedená v podmínkách dodání, tj 7 dní.
 
(2) V případě objednání zboží, které je potřebné pro zákazníka objednat, bude zákazníkovi účtována záloha ve výši 50% z celkové ceny objednaného zboží. Vystavením zálohové faktury nevzniká kupní smlouva. V tomto případě při stornování objednávky nebude zákazníkovi již zaplacená záloha vrácena. Termín dodání zboží na objednávku je do 4 týdnů. Pokud se zákazník rozhodne, že místo zálohové platby zaplatí plnou částku objednávky, 50% z této částky je považovaných za zálohovou platbu, která se řídí ustanoveními tohoto odstavce.

Čl.5

Kupní smlouva, odstoupení od kupní smlouvy

(1) Kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem vznikne vystavením daňového dokladu - faktury, která je elektronický odeslána na e-mailovou adresu zákazníka. Po vystavení faktury je zboží odesláno k zákazníkovi, pokud si tuto službu objednal.
 
(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, a to do čtrnácti pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
 
(3) Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím, pokud je to možné, doporučujeme vrátit v původním obalu. Pokud byl součástí zboží dárek, zákazník je povinen vrátit i ten.
 
(4) Na odstoupení od kupní smlouvy se vztahují ustanovení §7, odst. 1.
 
(5) Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej dekódovacích karet nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil, zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit a také zboží, který byl speciálně upraven dle požadavků zákazníka.
 
(6) V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen vrátit zákazníkovi cenu zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Pokud je zboží vráceno nekompletní, poškozený, opotřebovaný, s používaným softwarem nebo s rozbaleným spotřebním materiálem, je dodavatel oprávněn požadovat od zákazníka úhradu nákladů, které mu vzniknou při uvádění výrobku do původního stavu.
 
(7) Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit do 14 pracovních dnů ode dne doručení zboží, písemně, elektronickou poštou na adrese info@tesa-systems.sk nebo osobně na provozovně dodavatele. Telefonicky a zasláním SMS zprávy právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nelze. Zákazník je po zaslání žádosti elektronickou poštou povinen ověřit si přijetí žádosti telefonicky na t.č. 00421 41 5640682

Čl. 6

Stornování objednávky

(1) Dodavatel je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou s předmětem "Potvrzení objednávky" až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla dohodnuta se zákazníkem.
 
(2) V případě, že objednávka nebyla potvrzena, zákazník má právo stornovat ji. V takovém případě není zákazníkovi účtován storno poplatek.
 
(3) V případě, že zákazník stornuje již potvrzenou objednávku, je povinen uhradit dodavateli veškeré prokazatelné účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s realizací dané objednávky, zejména v případě pokud zákazník stornuje objednávku po jejím odeslání dodavatelem a dodavateli vznikly náklady na dopravu zboží. V případě, že zákazník uhradil zálohu za objednané zboží, tato se mu při stornování objednávky nevrací.
 
(4) Pokud zákazník stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty dodavatelem, storno poplatek mu nebude účtován a uhrazena záloha mu bude vrácena.
 
(5) Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu info@tesa-systems.sk telefonicky nebo osobně na adrese obchodu dodavatele, tj Pivovarská 6, Žilina.
 
(6) Dodavatel má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě , pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.
 
(7) Dodavatel má právo stornovat objednávku iv případě, že nemůže zákazníka telefonicky zastihnout. V takovém případě vzniká zákazníkovi povinnost uhradit storno poplatek tak, jak v případě stornování objednávky zákazníkem.

(8) O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován telefonicky nebo emailem.

Čl. 7

Platební podmínky

(1) Při platbě na dobírku je zákazníkovi vedle ceně zboží účtován i příplatek za dobírku a přepravu, který je uveden na stránce elektronického obchodu. Celkovou platbu dobírky zákazník v plné výši uhradí kurýrovi při převzetí zásilky.
 
(2) V případě platby internetovým platebním systémem GoPay nebo převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po zaplacení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet dodavatele. Pokud nebude platba dodavateli připsána na účet do tří kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.
 
(3) V případě, že stranám vznikne nárok na vzájemné vrácení poskytnutých plnění nebo poskytnutých plnění snížených o storno poplatek, vyrovnají si tyto závazky do 15 dnů od vzniku práva na vrácení plnění, tj od platného odstoupení od kupní smlouvy.
 
(4) Objednávku odeslanou přes internetovou stránku www.tesashop.cz nelze uhradit jinak než hotovostí/kartou kurýrovi, platebním systémem GoPay nebo převodem na účet. Nelze ji hradit jakýmikoliv poukázkami nebo šeky. 

Čl. 8

Podmínky dodání zboží

1) Pokud dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi a při platbě internetovým platebním systémem nebo převodem na účet do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet dodavatele.
 
(2) Zákazník se zavazuje před provedením zásilky důkladně zkontrolovat balení výrobku (i zespodu). Pokud zjistí, že balení nese známky mírného poškození, zásilku je povinen probrat a zároveň je povinen uvést poškození do předávacího protokolu. Pokud zjistí, že balení nese známky vážného poškození (když je možné předpokládat, že došlo i k poškození vnitřního obsahu zásilky), je zásilku povinen odmítnout a neprodleně informovat dodavatele emailem. Po doručení je zákazník povinen neprodleně a důkladně zkontrolovat obsah balíku. Pokud dodatečně zjistí, že zboží je poškozený nebo nekompletní, kontaktujte nás emailem.
 
 (3) Zákazník je informován o odeslání zboží nejpozději den před jeho doručením. Zákazník je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat dodavatele, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky (není možné při objednávkách na splátky). Pokud tak neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílatele z důvodu opakovaného nezastižení zákazníka, platí stejné podmínky jako při bezdůvodném odmítnutí zásilky, specifikovaném v bodě 5.
 
(5) Pokud zákazník bezdůvodně odmítne převzít řádně dodávané zboží, je povinen dodavateli uhradit náklady, které mu vznikly při pokusu o doručení zboží zákazníkovi a následném doručení zboží zpět k odesílateli.

Čl. 9

Uplatnění reklamace

1) Reklamované zboží zákazník doručí na své náklady na adresu provozu, TESA Shop, Pivovarská 6, 010 01 Žilina, Slovensko. Pokud bude odeslán zboží na dobírku naší společnosti, budou zpětně zákazníkovi naúčtovány náklady za přepravu či dobírku.
 
(2) Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které bylo zakoupeno v naší společnosti a vykazuje prokazatelné vady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup reklamovaného zboží příslušným dokladem (faktura, dodací list, pokladní daňový doklad).
 
(3) Uznání nebo zamítnutí reklamace si vyhrazuje výhradně společnost Radoslav Stiegel - TESA Shop. V případě uznání reklamace je zákazníkovi zboží vyměněno za nový kus nebo opraven v záruční době. Pokud není zboží dlouhodobě skladem, je vystaven na reklamované zboží dobropis.
 
(4) Záruční doba prodávaného zboží je 2 roky.
 
(5) Více informací v článku Záruční podmínky. 

Radoslav Štiegel – TESA Shop

V Žiline dna 01.10.2023